പ്രസ്താവന

കെ. ജി. എം. ഒ. എ യുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായി ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. മഹത്തായ ഈ സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സംഘടനയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ബഹുമാന്യരായ അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് കെ ജി എം ഒ എയുടെ ശക്തിയും ഊർജ്ജവും. അതിനാൽ ഏതൊരു അംഗത്തിന്റെയും ന്യായമായ ഏത് പ്രശ്നവും സംഘടന ഒറ്റക്കെട്ടായി, ഏറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പു …

KGMOA MediiQ Thiruvananthapuram District Level Winners

KGMOA MediiQ Thiruvananthapuram District Level  Date : December 2nd Venue : KGMOA Hall Quiz Masters : Dr Sreenath , Dr Sindhuja  First : Aparna AP & Albi Afsal MGM Model School ,Ayiroor Varkala Second : Hrudaya R Krishnan & Hrudayesh R Krishnan St Thomas HSS , Trivandrum Third : Ananthan & Priya Suresh Govt HSS , Palayamkunnu ——————————————————– MediiQ Photos —–

KGMOA Medi-IQ medical Quiz 2019

KGMOA – Medi-IQ 2019 Kerala Government Medical Officers’ Association (KGMOA) is the one and only recognised service organization of Doctors working in the Health Services Department of Kerala State. Amrithakiranam is a novel venture of the KGMOA State committee to promote scientific medicine and healthy living, which is possible only through development of scientific temper among the student community. The major …

LIFE SKILLS AND WELLNESS WORKSHOP

KGMOA TRIVANDRUM presents LIFE SKILLS AND WELLNESS WORKSHOP (Stress management, critical thinking, emotion regulation, creative thinking, Adolescent sexual health)   for the children of our members, relatives and friends.  ▪Separate sessions for Children (9 to 12 yrs) and Adolescents (13 to 16 yrs) ▪Sessions led by experienced Psychiatrists, Paediatricians, Gynaecologists and Physicians On 23rd May, Wednesday From 8 30 am to 4 30 …

KGMOA PST Meet 2018

 INAUGURAL ADDRESS BY ACS Shri. Rajeev Sadanandan   INAUGURAL ADDRESS INAUGURATION BY ACS Shri. Rajeev Sadanandan INAUGURATION  KGMOA BYELAW DR.SHYAM SUNDER DR ARUN B NAIR HONOURING JAYANANDAN SIR PRAMEELA MADAM DR M MURALEEDHARAN  DR O VASUDEVAN  DR K C RAMESAN  DR DINESH K  ASSOCIATION DAY BROCHURE HISTORY OF KGMOA  APPRECIATING DR JITHESH  APPRECIATING DR RAOOF  APPRECIATING DR SEBASTIAN APPRECIATING DR VINOD